Zijn er nadelen?

Blog van: Nelleke Boelhouwer Geen enkele aanpak is natuurlijk perfect. Een overlegscheiding heeft vele mooie voordelen, maar ook een paar nadelen. Ten eerste is de overlegscheiding niet voor iedereen geschikt. Als een echtgenoot bedreigend, controlerend en gewelddadig is, of als een echtgenoot een psychische stoornis heeft en niet in staat is om de realiteit onder ogen te zien, dan dien je voor een andere aanpak te kiezen. Daarnaast is niet voor elke stap een advocaat nodig. Als een echtpaar een scheiding van tafel en bed wenst of misschien één mediationgesprek om tot overeenstemming te komen, dan is een overlegscheiding niet nodig. Er zijn dan makkelijkere en goedkopere alternatieven. Bij de aanpak middels een overlegscheiding wordt van je verwacht dat je samenwerkt met je partner. Als je niet met elkaar wilt praten of niet met elkaar in dezelfde kamer kunt zijn, dan heeft deze aanpak beperkingen. Zelfs als je niet met …

Zijn er andere voordelen?

Blog van: Nelleke Boelhouwer Ja, de lijst gaat verder! In aanvulling op alle voordelen die al zijn genoemd in de vorige blogs zijn er nog andere voordelen die de moeite waard zijn om te worden vermeld. Ten eerste, een overlegscheiding is goed voor het behouden van de familieband. Relaties blijven in stand: de relatie tussen de ouders en de kinderen, de relatie tussen gescheiden ouders met een co- ouderschap en met grootouders, andere familie en vrienden van de familie. Het bevordert een gezond co-ouderschap door te leren hoe je de behoefte van je kind boven alles stelt. De aanpak zorgt voor een op maat gemaakt ouderschapsplan dat beter bij je gezin past dan hetgeen een rechter zou kunnen vaststellen. Ten tweede, een overlegscheiding is minder stressvol dan een scheiding middels een procedure bij de rechtbank. Je vermijdt veel negatieve effecten zoals een formele houding naar elkaar toe, het verzoeken tot …

Hoe worden de wettelijke regels ten aanzien van echtscheidingen toegepast?

Blog van: Marjon van den Biggelaar Scheiden is in principe een juridische aangelegenheid. De keuze voor het te volgen scheidingstraject (overlegscheidings- c.q. mediationtraject versus traditionele echtscheidingsprocedure) bepaalt mede hoe de wettelijke regels worden toegepast. Een groot voordeel van de overlegscheiding ten opzichte van de traditionele echtscheidingsprocedure bij de rechtbank is dat het scala aan mogelijke oplossingen niet wordt beperkt door de wet- en regelgeving. In een gerechtelijke procedure is dat wel het geval: de rechtbank is bij het nemen van beslissingen met handen en voeten gebonden aan de wettelijke regels. Omdat dat in een overlegscheiding niet het geval is, is het mogelijk om allerlei creatieve oplossingen te bedenken en te onderzoeken, toegespitst op jullie specifieke situatie. In een traditionele procedure bij de rechtbank zijn er doorgaans twee oplossingsrichtingen mogelijk: ófwel de rechtbank neemt een beslissing die gebaseerd is op de wet, ófwel de twee partijen komen tot een schikking, die …

Wie neemt de beslissingen?

Blog van: Marjon van den Biggelaar Jij en je partner zijn de enige personen die de beslissingen nemen in een overlegscheiding. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel en dat is een belangrijk uitgangspunt. Het betekent dat jullie altijd zelf de regie hebben en houden over jullie eigen beslissingen. In een overlegscheiding neemt de rechter geen beslissingen, simpelweg omdat er geen rechter bij de zaak betrokken wordt. Het traject is er immers op gericht om in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen. De bij het project betrokken professionals nemen evenmin beslissingen voor jou en je partner. Jij en je partner kunnen immers samen het beste beslissen hoe de financiële afwikkeling van de scheiding moet plaatsvinden, dat hoeft niemand van bovenaf aan jullie op te leggen. En als het gaat om beslissingen ten aanzien van de kinderen: niemand kent jullie kinderen beter dan jullie zelf en jullie weten zelf dus het …

Is privacy meer gewaarborgd dan bij een procedure?

Blog van: Ghislaine van Kooten Bij een overlegscheiding is er meer vertrouwelijkheid en privacy dan in een gerechtelijke procedure. Overleg vindt achter gesloten deuren plaats. Alle betrokkenen verklaren schriftelijk dat zij zich aan het principe van vertrouwelijkheid en privacy zullen houden en het hele team houdt in de gaten dat aan dit uitgangspunt wordt voldaan. Daarnaast worden de gegevens die uiteindelijk bij de rechtbank moeten worden ingediend tot een minimum beperkt. De informatie die in een procedure moet worden uitgewisseld is in beginsel niet zomaar voor iedereen toegankelijk maar met een beetje naspeuringen wel te achterhalen. Sommige stellen willen niet dat bekend wordt dat ze aan het scheiden zijn of wat de inhoud is van de afspraken die ze in het kader van hun scheiding hebben gemaakt. Laat staan van alle negatieve uitlatingen die in een procedure helaas vaak wel in de stukken voorkomen. Ze willen graag vermijden dat de …

Wat maakt het transparant?

Blog van: Ghislaine van Kooten Aan het prille begin van een overlegscheiding spreken beide echtgenoten af alle financiële informatie te zullen delen. Ze verklaren schriftelijk dat ze geen vermogen (bezittingen of schulden) zullen achterhouden. Het echtpaar verstrekt alle benodigde gegevens, waaronder bank- en hypotheek- afschriften, kopieën van aktes, schuldbewijzen, jaaropgaven, zakelijke bescheiden, taxatierapporten en overig papierwerk. In de meeste gevallen worden deze documenten door een financieel deskundige verzameld. De financieel deskundige verstrekt vervolgens een overzicht van de gegevens aan het echtpaar en hun advocaten. Alle financiële feiten zijn dan bekend. Dat maakt de aanpak van de overlegscheiding dus transparant. En dát maakt echt het verschil; transparantie schept vertrouwen en dit vertrouwen helpt het echtpaar om tot een overeenkomst te komen. Transparantie bespaart ook tijd en geld. Wanneer alle documenten vrijwillig worden afgestaan, hoeft er geen ruzie over het verkrijgen hiervan te worden gemaakt. Het houdt ook in dat het proces …

Wat is het verschil tussen de coöperatieve echtscheiding en de overlegscheiding?

Blog van: Marjon Habets Een fundamentele regel van de overlegscheiding is dat als een van de echtgenoten het proces verlaat en naar de rechter stapt, beide advocaten zich moeten terugtrekken. Sommige stellen vragen of ze deze regel kunnen weglaten. Het antwoord is nadrukkelijk: nee. Een scheiding is geen overlegscheiding zonder die uitdrukkelijke afspraak. Echtparen kunnen ook een coöperatieve echtscheiding nastreven, wat een minder destructieve versie van de traditionele echtscheiding is. Er zijn verschillende positieve elementen om op te merken. Ten eerste maakt een coöperatieve echtscheiding gebruik van advocaten die op het bereiken van overeenstemming zijn gericht, dus die aanpak is niet zo vijandig als in traditionele juridische geschillen. De advocaten kunnen gebruikmaken van elementen die passen bij een collaborative vorm van samenwerking zoals het gezamenlijk gebruik van andere professionals, waardoor niet elke echtgenoot een aparte deskundige hoeft in te huren. En een groot verkoopargument voor sommigen is dat zelfs als …

Wat is het verschil tussen de traditionele echtscheidingsprocedure en de overlegscheiding?

Blog van: Jet van Arkel Er zijn diverse verschillen, maar het belangrijkste verschil is dat er geen sprake is van ‘winnen’ of‘verliezen’ van een procedure. In plaats daarvan wordt in een overlegscheiding ervan uitgegaan dat jullie als partners een gezamenlijk geschil hebben. Het gaat erom dat dat geschil wordt opgelost. Een voorbeeld: jullie gezamenlijk inkomen is nu € 80.000 per jaar. Wanneer je na de echtscheiding apart gaat wonen, is een totaalinkomen van € 90.000 nodig. Omdat er dus onvoldoende inkomen in detoekomst zal zijn, zal onderzocht moeten worden hoe dit probleem kan worden opgelost, bijvoorbeeld door ander inkomen te genereren, besparen op bepaalde kosten, betalen van minder belasting of vermogen te gelde maken. In een procedure bij de rechter kunnen deze oplossingen niet worden onderzocht omdat de procedure zich daar niet voor leent. De mogelijkheden van de rechter zijn daartoe te beperkt. De rechter geeft een oplossing voor het directe probleem, waarmee partijen echter …

Waar ligt de oorsprong?

Blog van: Marjon Habets De overlegscheiding is klein begonnen. Het idee komt van een ‘out-of-the-box’-denker in Minnesota. In februari 1990 schreef een advocaat, genaamd Stuart ‘Stu’ Webb, een brief aan een rechter waarin hij een nieuwe manier van scheiden beschreef. Het ging om een werkwijze waarbij de advocaten van partijen samenwerken om in overleg met alle betrokkenen hun scheiding te regelen. Hij noemde dit proces het ‘Collaborative-Law Model’ en dit was de start van de overlegscheiding. Het concept is daarna verfijnd en verder uitgewerkt door innovatieve, oplossingsgerichte professionals in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Europa. Verschillende modellen en werkvormen zijn ontwikkeld maar allemaal delen ze de drie uitgangspunten die het tot een overlegscheiding maken. En allemaal vinden ze hun oorsprong in één simpele brief die een wezenlijke andere aanpak beschrijft. Vanaf het prille begin is de overlegscheiding in brede kring opgepakt. De unieke aanpak is inmiddels mondiaal omarmd en …

Wat is overlegscheiden (collaborative divorce)?

Blog van: Marjon Habets De overlegscheiding (collaborative divorce) is een methode die een scheidingsprocedure bij de rechter voorkomt. Het is dus een alternatief voor een procedure bij de rechtbank en voor mediation. De overlegscheiding kent verschillende varianten maar wordt gekenmerkt door drie vaste spelregels: Iedere cliënt moet worden bijgestaan door een eigen advocaat, terwijl je er bij mediation voor kunt kiezen om geen advocaat te nemen. Bij een overlegscheiding is die keuze er niet en is inschakeling van een advocaat verplicht; Bij het uiteenvallen van een overlegscheiding kunnen de betrokken advocaten hun cliënten niet langer vertegenwoordigen. Dit voorkomt dat advocaten later gebruik kunnen maken van vergaarde kennis in het overlegscheidingsproces. Het bevordert ook de betrokkenheid en de inzet van het team om de overlegscheiding succesvol af te ronden; Alle betrokken partijen tekenen een deelnemersovereenkomst. Hierin staan de structuur en projectmatige aanpak van de overlegscheiding beschreven. Er is geen speelruimte voor …