Wat is een teammeeting?

Blog van: Jet van Arkel Een teammeeting is een gezamenlijke bespreking, waarbij alle deelnemers aan de overlegscheiding aanwezig zijn. Dat zijn de partijen zelf (jij en je partner) en de professionals (en eventueel een notulist). Voorafgaand aan de teammeeting zullen de professionals gedurende 15 tot 30 minuten een vooroverleg hebben. Tijdens dit vooroverleg zullen de professionals nader ingaan op recente gebeurtenissen en zal de aanpak voor de komende teammeeting worden besproken. Wanneer partijen arriveren zal de teammeeting beginnen. Een agenda zal de basis zijn voor het overleg en zal ook structuur geven aan de bijeenkomst. Het team zorgt ervoor dat ieder van partijen duidelijkheid krijgt over de actuele wensen en wat er moet gebeuren om aan deze wensen zo veel mogelijk tegemoet te komen. Hiertoe zal het team alle mogelijkheden inventariseren aan de hand van de beschikbare bronnen (inkomen en vermogen). Iedere deelnemer heeft zijn of haar eigen rol in …

Waarom zijn er zoveel documenten?

Blog van: Jan de Kleijne Laten we beginnen met wat er gebeurt tijdens het intakegesprek met de financieel deskundige. Dit gesprek is vaak het startpunt voor het verzamelen van alle benodigde documenten en (financiële) gegevens. Eerst wordt je gevraagd om iets te vertellen over de omstandigheden van jullie scheiding. Vervolgens zal de financieel deskundige de verantwoordelijkheden en taken beschrijven die horen bij zijn of haar rol, en vooral het verzamelen van informatie over alle aspecten van de financiën van jullie gezin. Je krijgt te horen op welke manier de verschillende soorten documenten het beste kunnen worden verkregen. Als er bijvoorbeeld beleggingsrekeningen nodig zijn, kunnen deze rechtstreeks van jou of je echtgenoot komen of kun je toegang verlenen tot onlineaccounts. Als alternatief kan toestemming (volmacht) worden gegeven om documenten direct bij financiële instellingen op te vragen. Terug naar de oorspronkelijke vraag: waarom zijn er zoveel documenten nodig? Het antwoord daarop is …

Wat gebeurt er nog meer tijdens de intake met de coach?

Blog van: Ingeborg Sandig Tot dusver is de coach bezig geweest om zoveel mogelijk over jou en je gezin te weten te komen. Wanneer dit is bereikt, zal de aandacht verschuiven. De rest van het gesprek zal gaan over de overlegscheidingsmethode zelf. De coach zal de kernpunten van de gezamenlijke aanpak binnen de methode van overlegscheiding en de basisregels, die iedereen dient te volgen, met je bespreken. Daarnaast zal de coach de stappen van het overlegscheidingsproces toelichten. Vervolgens vertelt de coach precies wat de rol van de coach inhoudt. Veel coaches gebruiken deze mogelijkheid om hun overeenkomst van opdracht of dienstverlening met je door te nemen, omdat dit details bevat over hun rol. Een ander onderwerp dat de coach met je zal bespreken is de eerste teammeeting (gezamenlijke bespreking). Bij deze eerste teammeeting zullen jij, je echtgenoot en de professionals aanwezig zijn. De coach zal met je ingaan op wat …

Welke vragen kan ik van de coach verwachten?

Blog van: Ingeborg Sandig Ongeacht het overlegscheidingsmodel dat wordt gebruikt, zal de intake met de coach grotendeels hetzelfde zijn. Allereerst vertel je over je huwelijk en de redenen voor de echtscheiding. Vervolgens zal de coach je vragen hoe je met de verwerking van de scheiding omgaat. Indien je kinderen hebt, zal de coach willen weten hoe zij omgaan met de situatie en of je speciale zorgen over hen hebt. Gedurende het gesprek zal de coach verschillende zaken signaleren, zoals mogelijke emotionele problemen of mishandeling, huiselijk geweld en verslavingsproblematiek. Je kunt verwachten dat de coach je zal vragen hoe het voor je voelt om met je partner in dezelfde ruimte te zijn gedurende de aankomende teammeetings (gezamenlijke besprekingen). Deze vraag helpt de coach om te achterhalen of je je veilig voelt en of je in staat bent om voor jezelf op te komen. Indien er problemen worden vastgesteld zal het gehele …

Wat is een deelnemersovereenkomst?

Blog van: Jan de Kleijne Een deelnemersovereenkomst is een overeenkomst tussen de echtgenoten en de professionals waarin zij verklaren dat ze hebben ingestemd met een gezamenlijke aanpak, in plaats van naar de rechter te stappen. Dit sleuteldocument regelt het volledige proces van begin tot einde. De deelnemersovereenkomst legt alle factoren vast die de overlegscheiding onderscheiden van traditionele echtscheidingen. Door ondertekening van de deelnemersovereenkomst bevestig je de intentie om alle kwesties op een buitengerechtelijke basis op te lossen en verklaar je te goeder trouw te zullen onderhandelen. Je bevestigt ook dat alle relevante informatie binnen het team zal worden gedeeld. En de deelnemersovereenkomst bevat een van de belangrijkste pijlers van de samenwerkingsbenadering: de diskwalificatieregel (ook wel de intrekkingsregel genoemd). Dit essentiële punt bepaalt dat de advocaten zich moeten terugtrekken als een van beide echtgenoten het proces van overlegscheiding beëindigt en in plaats daarvan naar de rechter gaat. Verder bevat de deelnemersovereenkomst …

Wat is een overeenkomst van opdracht of dienstverlening?

Blog van: Marjon Habets Jullie ondertekenen ieder een overeenkomst met je eigen advocaat en jullie ondertekenen ook afzonderlijke overeenkomsten met de andere professionals. Deze overeenkomsten omvatten alle details die betrekking hebben op de rol van die specifieke professional, inclusief hun verantwoordelijkheden, hun beleid, hun honoraria, et cetera. Deze overeenkomsten noemt men ook wel overeenkomst van opdracht of overeenkomst van dienstverlening. De reden voor het hebben van verschillende overeenkomsten van opdracht dan wel dienstverlening voor elke professional is dat ieder van jullie de professionals afzonderlijk inhuurt. Dit betekent ook dat jij en je partner het erover eens kunnen worden om te stoppen met het inschakelen van één professional zonder het hele proces te beëindigen. Als je echter besluit om niet verder te gaan met je advocaat, moet je een vervangende advocaat selecteren omdat de gezamenlijke aanpak binnen het proces van overlegscheiding vereist dat beide echtgenoten worden vertegenwoordigd door een advocaat. Je …

Wat zijn de eerste stappen bij een overlegscheiding?

Blog van: Carlin Gommers Als jij en je partner ieder een eigen (overlegscheidings)advocaat hebben ingeschakeld, zullen deze advocaten jullie zaak met elkaar gaan bespreken. Wanneer deze advocaten voorstellen om een multidisciplinair team te gebruiken en jullie beiden met dit voorstel instemmen, zullen de advocaten de andere professionals uitnodigen zich bij hen te voegen. Dit team van professionals komt dan bij elkaar om de feiten in jullie zaak uit te wisselen en te bespreken en tot een plan te komen hoe zij jullie het beste kunnen bijstaan. In de beginfase van dit proces zal je advocaat de deelnemersovereenkomst voor de overlegscheiding aan je voorleggen. In deze overeenkomst is uitgewerkt hoe de methode werkt. Zodra jij en je partner deze overeenkomst hebben ondertekend, neemt het proces formeel een aanvang. De volgende stap is veelal een gesprek met de coach. Indien sprake is van één neutrale coach, kan dit een afzonderlijk of een …

Aan welke normen moet de professional voldoen?

Blog van: Carlin Gommers In Nederland bestaan nog geen wettelijke regelingen omtrent de overlegscheiding. Er zijn door de overheid voor collaborative professionals nog geen certificeringsnormen verplicht gesteld, maar de landelijke VvCP heeft al wel vrijwillige kwaliteitsnormen ingevoerd (opleiding, academisch niveau, permanente educatie et cetera). Dit soort normen kunnen de komende jaren tot verplichte normen uitgroeien. Daarnaast zijn er ook aanbevolen normen die wereldwijd gelden. De IACP heeft bijvoorbeeld minimum opleidingsnormen voor elke collaborative professional gepubliceerd. Verder heeft de IACP gedragsregels gepubliceerd die de collaborative professional wordt geacht te volgen. Je kunt meer hierover vinden op de website van de IACP: www.collaborativepractice.com. Ondanks het feit dat het veld nog steeds voornamelijk zelfregulerend is, is de kwaliteit van werken hoog. De reden daarvoor is eenvoudig: professionals, die de overlegscheidingspraktijk uitoefenen, doen dit met passie en zijn zeer toegewijd aan de gezinnen die zij bijstaan. Dit werkterrein levert hoogopgeleide en zorgvuldige beroepsbeoefenaren vanuit …

Moeten de professionals specifiek worden opgeleid voor overlegscheidingen?

Blog van: Frank van den Barselaar Hoewel het geen strikte voorwaarde is voor deelname aan een overlegscheiding, heeft specifieke scholing van de professional natuurlijk sterk de voorkeur. In Nederland werken professionals alleen samen met anderen in een overlegscheiding die de betreffende training hebben gevolgd en lid zijn van de VvCP. Van de professional wordt verwacht dat deze tenminste één uitgebreide training volgt voordat hij of zij aan een overlegscheiding deelneemt.  In Nederland omvat de basistraining drie dagen en voor advocaten geldt als toelatingseis dat zij de meerjarige specialisatieopleiding tot advocaat -mediator bij de vFAS hebben afgerond. De nadruk bij de trainingen ligt steeds bij het ontwikkelen van waardevolle praktische vaardigheden.In de basistraining maakt de professional kennis met de overlegscheiding en zijn of haar unieke rol in dit proces. Naast het leren van vaardigheden en gesprekstechnieken is ook veel aandacht voor de toepasselijke wetten en ethiek. Voor de meeste deelnemers aan …

Wat is een overleg-assistent?

Blog van: Frank van den Barselaar In voorkomende gevallen kan een professional zich aanmelden als vrijwilliger in een overlegscheiding. Het kan gaan om een advocaat, een financieel deskundige of een coach die de specialisatieopleiding doorgaans heeft afgerond. De vrijwilliger participeert niet in de gesprekken, maar kan wel bepaalde ondersteunende taken verrichten. Meestal wordt zo’n vrijwilliger overleg-stagiair, notulist of overleg-assistent genoemd. De meest voorkomende taak voor deze persoon is het notuleren bij bijeenkomsten en het maken van besprekingsverslagen. De verslagen worden gecontroleerd en waar nodig aangepast door het team voordat zij deze met jullie delen. Andere taken van de overleg-assistent zijn het kopiëren van stukken, het opzoeken van informatie en het verzorgen van eten en drinken tijdens de bijeenkomsten. Het voordeel van een overleg-assistent voor jou en je familie is dat deze diensten kosteloos worden verzorgd. Dit bespaart dus geld omdat de overleg-assistent werk uit handen neemt van de professionals die …