Online Privacy en Cookies Verklaring

Collaborative Practice Center stelt hoge eisen aan de bescherming van de privacy van bezoekers van onze website

In deze Online Privacy en Cookies Verklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens van bezoekers van onze website verwerken.

Wanneer je onze website bezoekt kunnen wij persoonsgegevens verwerken, zoals beschreven in deze Online Privacy en Cookies Verklaring.

Deze Online Privacy en Cookies Verklaring is van toepassing op alle onderdelen van de door Collaborative Practice Center beheerde website met URL https://www.collaborativepracticecenter.nl/.

Collaborative Practice Center is ten aanzien van de in deze Online Privacy en Cookies Verklaring vermelde te verwerken persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. Onze contactgegevens staan onderaan deze Online Privacy en Cookies Verklaring.

Vooraf

Collaborative Practice Center is een practice group waarin een aantal professionals (coaches, advocaten en financieel deskundigen) zich heeft verenigd om periodiek op basis van intervisie met elkaar van gedachten te wisselen over business cases (uiteraard volstrekt anoniem!) en te overleggen hoe de werkvorm collaborative practice uit te dragen. Collaborative Practice Center is als zodanig geen onderneming, is geen stichting of vereniging en heeft ook geen andere rechtsvorm of rechtspersoonlijkheid.

Dit brengt met zich mee dat als je contact met ons zoekt, je niet met het Collaborative Practice Center als zodanig contact hebt, maar met de individuele professionals. We hebben wel een contactpersoon, Ingeborg Sandig. Zij is in beginsel jouw eerste aanspreekpunt, maar het staat je vrij om met een andere professional contact op te nemen.

Als practice group hebben wij dus wel een gezamenlijke website en uit dien hoofde hebben deze Online Privacy en Cookies Verklaring opgesteld.

Privacy

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Wanneer je via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt;
 • Wanneer je je via een link op onze website aanmeldt voor een door ons georganiseerde bijeenkomst.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer je het contactformulier invult of je aanmeldt voor een door ons georganiseerde bijeenkomst, verstrek je zelf en uit eigen vrije beweging persoonsgegevens aan ons.

Contactformulier

Via het contactformulier op onze website kun je contact met ons opnemen.
De persoonsgegevens die je zelf verstrekt bij het invullen van het contactformulier zijn:

 • voornaam en/of achternaam;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die je zelf vermeldt in het bericht dat je naar ons stuurt.

Je bericht wordt verstuurd naar: ingeborg@sandigmediation.nl. Ingeborg Sandig zal vervolgens contact met je opnemen en je eventueel doorverwijzen naar een van de overige professionals van Collaborative Practice Center of een andere professional.

Bijeenkomst

Op onze website kun je je aanmelden voor bijeenkomsten. Ten behoeve van de aanmelding voor een bijeenkomst plaatsen wij een link of een button op onze website. Wanneer je op deze link of button klikt, wordt automatisch een naar ons toe te sturen emailbericht geopend of word je doorgeleid naar een aanmeldings- of inschrijvingsformulier.

De persoonsgegevens die je zelf verstrekt bij het aanmelden voor een bijeenkomst (kunnen) zijn:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • bedrijfsnaam;
 • e-mailadres;
 • straatnaam;
 • huisnummer;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • land;
 • beroep;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • mobiel telefoonnummer (GSM);
 • vast telefoonnummer;
 • faxnummer;
 • overige gegevens die je zelf verstrekt ten behoeve van je aanmelding.

Welke persoonsgegevens wij opvragen is afhankelijk van de soort bijeenkomst. Wij vragen nooit meer persoonsgegevens op dan noodzakelijk is voor de organisatie van en deelname aan de desbetreffende bijeenkomst.

Op welke rechtsgrond baseren wij de verwerking van persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • behartiging van gerechtvaardigde belangen;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • ondubbelzinnige toestemming.
Voor welke verwerkingsdoeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

Rechtsgrond

Verwerkingsdoeleinden

Behartiging van gerechtvaardigde belangen

Opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.

Nakoming van gemaakte afspraken (volgen van een gratis bijeenkomst, afnemen van gratis diensten of producten)

Nakoming van wettelijke verplichtingen

Voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Ondubbelzinnige toestemming

Opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw ondubbelzinnige toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. Intrekking van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming vóór de intrekking daarvan.

Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat op grond van wet- en regelgeving vereist of verplicht is, dan wel het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het verlenen van de door jou verzochte dienst of product.

In dit laatste geval kunnen wij persoonsgegevens aan derden verstrekken (doorgifte) in overeenstemming met deze Online Privacy en Cookies Verklaring en de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wij maken namelijk gebruik van de diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker. Wij hebben in overeenstemming met de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming verwerkersovereenkomsten gesloten met onze verwerkers. Persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers in landen binnen de Europese Unie of in landen buiten de Europese Unie, waarvan het desbetreffende land volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgt (adequaatheidsbesluit).

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Wij verwijderen persoonsgegevens wanneer je zelf om verwijdering verzoekt en in ieder geval uiterlijk na het verstrijken van de volgende periode:

Contactformulier

6 maanden

Bijeenkomst

2 jaar

Deze bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval wij persoonsgegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij treffen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Wij maken gebruik van een SSL Certificaat om zoveel mogelijk te waarborgen dat je onze website op een veilige manier kunt bezoeken en gebruiken.

Wij verschaffen uitsluitend toegang tot persoonsgegevens aan onze professionals voor wie dit noodzakelijk is.

De toegang tot persoonsgegevens die wij via het contactformulier of via aanmelding voor een bijeenkomst ontvangen, worden uitsluitend verwerkt door onze professionals voor wie dit noodzakelijk is.

Personen die toegang tot persoonsgegevens hebben, zijn verplicht deze persoonsgegevens geheim te houden.

Wij versturen uitsluitend e-mails waarvan de inhoud is versleuteld (encrypted). Je bent zelf verantwoordelijk om er voor te zorgen dat jouw e-mails, waarin mogelijk jouw persoonsgegevens zijn opgenomen, ook versleuteld worden verstuurd.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden. Deze Online Privacy en Cookies Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via websites van derden.

Welke rechten heb jij met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens?

Ten aanzien van jouw persoonsgegevens heb je de volgende rechten:

 • het recht om jouw persoonsgegevens in te zien;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt jouw verzoek of bezwaar als volgt indienen:

per e-mail:
ingeborg@sandigmediation.nl

per post:
Collaborative Practice Center
p/a De Haasekker 5
5258 KS Berlicum
Nederland

Een verzoek of bezwaar ten aanzien van jouw persoonsgegevens behandelen wij in overeenstemming met de toepasselijke Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken.

Wat kun je doen als je een vraag of een klacht hebt omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Als je een vraag of een klacht hebt omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen (zie voor de mogelijkheden hierna in de slotbepalingen). Het meest praktisch is om een e-mailbericht naar ingeborg@sandigmediation.nl te sturen. Omschrijf je vraag of klacht zo duidelijk en volledig mogelijk en voeg zoveel mogelijk informatie omtrent jouw vraag of klacht bij.

Wij nemen alle vragen en klachten serieus in behandeling en reageren uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de vraag of klacht. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van een vraag of een klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.

Cookies

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van analytische, functionele en marketingcookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van jouw computer of op je tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

De meeste browsers bieden je de mogelijkheid om cookies in- of uit te schakelen (weigeren). Voor meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van eerder geplaatste cookies verwijzen wij je naar de instructies en/of de Help-functie van jouw browser.

Indien je de cookies in jouw browser verwijdert, worden de cookies opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze website.

Hieronder tref je een overzicht van enkele vaak gebruikte browsers en kun je doorklikken naar de bijbehorende handleiding om cookies in- of uit te schakelen of te verwijderen.

Overzicht van de door ons te plaatsen cookies

Functionele cookies

Cookie

Naam provider

Type

Looptijd

cookie_notice_accepted

hendrikxenbakker.nl

HTTP

3 maanden

Deze cookie slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

Slotbepalingen

Overdracht persoonsgegevens

Wij verkopen geen door ons verwerkte persoonsgegevens aan derden. Nu niet, nooit niet.

Contactgegevens Collaborative Practice Center

Indien je vragen hebt over deze Online Privacy en Cookies Verklaring of over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, kun je als volgt contact met ons opnemen:

per e-mail:
ingeborg@sandigmediation.nl

per post:
Collaborative Practice Center
p/a De Haasekker 5
5258 KS Berlicum
Nederland

telefonisch:
+31 73 503 46 33

Aanpassingen Online Privacy en Cookies Verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Online Privacy en Cookies Verklaring van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.
Deze Online Privacy en Cookies Verklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.