Collaborative business

Is er sprake van een zakelijk conflict en kom je er met de andere partij niet uit? Dan is de gang naar de rechter vaak een logische volgende stap. Het vooruitzicht om je gelijk te halen kan aantrekkelijk zijn, maar een procedure kun je ook verliezen. Bovendien levert een procedure veel stress op en kost het veel tijd en geld.

Het kán anders!

Collaborative business, of in gewoon Nederlands: de overlegpraktijk, biedt een aantrekkelijk alternatief. Samen met professionals zoek je naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Dat zorgt voor maatwerkoplossingen waar de rechter meestal geen tijd of mogelijkheden voor heeft. De overlegpraktijk levert sneller een oplossing op dan een rechtszaak, kost minder geld en zorgt voor beduidend minder stress. Daarbij worden in een procedure de onderliggende problemen niet blootgelegd en opgelost. Zeker als er sprake is van een conflict met iemand waarmee je ook in de toekomst verder wil, biedt een procedure vaak niet het gewenste effect. In de overlegpraktijk is er oog voor de emotionele lading die conflicten kunnen hebben, zodat deze de inhoud van het conflict niet beïnvloeden. Er wordt niet in termen van ‘winnen’ of ‘verliezen’ gedacht.

Overleg is beter dan procederen

Een conflict beperkt zich zelden tot enkel een juridische of financiële discussie. Elk conflict, of het nu een zakelijk geschil is, een arbeidsconflict of een privéaangelegenheid, kent een emotionele lading. Dit heeft een grote impact op het proces en daarmee op de uitkomst. ‘Erover praten’ lijkt misschien niet het beste advies in de boosheid van het moment. Toch kan overleg, met de juiste begeleiding en zonder tussenkomst van een rechter, de beste oplossing zijn.

In het buitenland wordt al langer onderkend dat de overlegpraktijk voor veel conflicten een passende oplossing is.  De overlegpraktijk is een Nederlandse term voor collaborative business. Collaborative business vond zijn oorsprong in de jaren ’80 in de Verenigde Staten. De VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals) is aangesloten bij het internationale netwerk van collaborative professionals.

Hoe werkt het dan?

In de overlegpraktijk heeft elke partij een eigen advocaat en vinden met de andere partij en diens advocaat gesprekken plaats. Indien de aard van het geschil zich daarvoor leent, kan de rol van de advocaat ook worden ingevuld door bijvoorbeeld een notaris of estate planner. Deze advocaat of partijadviseur behartigt jouw belangen en biedt juridische hulp, maar is er niet op uit om de tegenpartij te benadelen. Verder kunnen er aan het overleg experts worden toegevoegd, bijvoorbeeld een financieel deskundige, die oplossingen op financieel gebied aandraagt en/of doorrekent. De teambesprekingen staan onder leiding van een communicatie-specialist, die zorgt dat het gesprek goed verloopt en dat emoties, die vaker wel dan niet aan een conflict gekoppeld zijn, besproken worden zonder dat deze het proces inhoudelijk beïnvloeden. Met dit basisteam worden bijeenkomsten gehouden, waarin je met elkaar naar een oplossing voor het geschil zoekt. De advocaten of partijadviseurs, financieel deskundige en communicatie-specialist zijn allen professionals die aangesloten zijn bij de VvCP.

De gecombineerde aanpak waarin wordt samengewerkt door de communicatie-specialist, de advocaten, adviseurs en de financieel deskundige zorgt dat de overlegpraktijk erg geschikt is voor complexe conflicten. Denk aan arbeidsconflicten met veel verschillende belangen of geschillen tussen aandeelhouders, of conflicten tussen partners in een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof. In minder complexe gevallen kan de overlegpraktijk ertoe bijdragen dat de zaak zonder onnodig veel tijd of frustratie wordt afgerond.

Voordelen

Je spreekt met elkaar af dat je niet naar de rechter zult gaan. Conflicten die via collaborative business worden aangepakt, zijn doorgaans sneller en goedkoper opgelost dan via een gang naar de rechter. Daarbij heb je zelf invloed op het proces. Doordat er met een multidisciplinair team wordt samengewerkt is er ruimte voor creatieve oplossingen en maatwerk. Een rechter zal hier in een procedure niet aan toekomen. Aan emoties die het proces kunnen beïnvloeden, wordt door de communicatie-specialist aandacht besteed, zodat de advocaten en de financieel deskundige zich bezig kunnen houden met de inhoudelijke kant. Verder kunnen partijen afspreken dat de uitkomsten van het overleg niet openbaar gemaakt worden, wat in een procedure niet mogelijk is.

Wat als we er toch niet uitkomen?

Wanneer in het overleg het geschil niet kan worden opgelost, zal een alternatief moeten worden gevonden om het geschil op te lossen, bijvoorbeeld een procedure bij de rechter, bindend advies of arbitrage. De begeleiding hierbij wordt door andere advocaten gedaan.

De deskundigen in het team
Advocaat

Tijdens het proces wordt iedere partij bijgestaan door een eigen advocaat of partijdeskundige, die deel uitmaakt van het team. In de overlegpraktijk spreek je af dat je niet naar de rechter gaat om het geschil op te lossen, maar in overleg afspraken maakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Het is belangrijk dat iemand die bekend is met collaborative business je begeleidt. Deze persoon is opgeleid om door samenwerking met andere professionals je te begeleiden bij het maken van afspraken. Je neemt geïnformeerd en verantwoord samen besluiten.

Communicatie-specialist

De communicatie-specialist, vaak een psycholoog, helpt je om te gaan met je emoties en stelt doelen voor het heden en de toekomst. Met de communicatie-specialist werken partijen aan het optimaliseren van de communicatie. De communicatie-specialist begeleidt het proces en draagt bij aan het optimaliseren van de relatie zodat er constructief overleg gevoerd kan worden.

Financieel deskundige

Bij veel kwesties is het van belang dat duidelijk is wat de fiscale en financiële gevolgen zijn van de afspraken die er gemaakt worden. Tijdens het proces kan de financieel deskundige aangeven wat de gevolgen zijn van de opties die worden besproken en scenario’s doorrekenen. De financieel deskundige kan bijvoorbeeld een fiscalist zijn, maar ook een waarderingsdeskundige. Voor welk specialisme wordt gekozen hangt af van de aard van het geschil.

Overlegpraktijk
 • is er samen uitgekomen zonder naar de rechter te gaan
 • is een eerlijke en volledige uitwisseling van informatie van beide partijen
 • doe je met een deskundig team van een communicatie-specialist, advocaten/partij-adviseur en financieel deskundige
 • houdt rekening met ieders wensen en biedt ruimte voor maatwerk
 • is snelle, goedkoper en duurzamer dan procederen
Overlegpraktijk is interessant voor
 • mensen die een (zakelijk) conflict hebben en hechten aan een gezamenlijke toekomst
 • mensen die maatwerk willen
 • mensen die zelf de regie willen houden
 • mensen die graag een creatieve, multidisciplinaire oplossing voor het geschil hebben
 • mensen die behoefte hebben aan vertrouwelijkheid
 • mensen die behoefte hebben aan een snelle oplossing

Is er sprake van een slepend probleem?

Is het belangrijk om de relatie te behouden?

Is discretie belangrijk?

Moet er een snelle oplossing komen?

Denk dan aan de maatwerkoplossing die de overlegpraktijk kan bieden.