Wat zijn de eerste stappen bij een overlegscheiding?

Blog van: Carlin Gommers

Als jij en je partner ieder een eigen (overlegscheidings)advocaat hebben ingeschakeld, zullen deze advocaten jullie zaak met elkaar gaan bespreken.

Wanneer deze advocaten voorstellen om een multidisciplinair team te gebruiken en jullie beiden met dit voorstel instemmen, zullen de advocaten de andere professionals uitnodigen zich bij hen te voegen. Dit team van professionals komt dan bij elkaar om de feiten in jullie zaak uit te wisselen en te bespreken en tot een plan te komen hoe zij jullie het beste kunnen bijstaan.

In de beginfase van dit proces zal je advocaat de deelnemersovereenkomst voor de overlegscheiding aan je voorleggen. In deze overeenkomst is uitgewerkt hoe de methode werkt. Zodra jij en je partner deze overeenkomst hebben ondertekend, neemt het proces formeel een aanvang.

De volgende stap is veelal een gesprek met de coach. Indien sprake is van één neutrale coach, kan dit een afzonderlijk of een gezamenlijk gesprek zijn. Indien sprake is van twee coaches, heeft ieder van jullie een afzonderlijk gesprek met de coach. Zoals eerder vermeld komt het in Nederland zelden voor dat met twee coaches wordt gewerkt.

Vervolgens zal ieder van jullie een gesprek hebben met de financieel deskundige indien deze aan het team is toegevoegd. Soms vindt het gesprek met de financieel deskundige pas plaats na de eerste teammeeting (gezamenlijke bespreking) met de coach en de advocaten. Vervolgens start het proces waarbij de financiële gegevens worden verzameld. Indien er geen intakegesprek is, zal de financieel deskundige jou en je partner benaderen om een aanvang te maken met het verzamelen van financiële gegevens. Indien geen financieel deskundige betrokken is, zullen de advocaten zelf de financiële gegevens verzamelen.

Indien sprake is van één neutrale coach, zal een afspraak worden gemaakt voor een bespreking met het volledige team, met inbegrip van jou, je partner en alle professionals. Indien sprake is van twee coaches, kunnen er afzonderlijke besprekingen zijn, hetzij met de advocaten en jou en je partner, hetzij met de coaches en jou en je partner.

Bestaat het team alleen uit advocaten, dan vinden de besprekingen alleen plaats met deze advocaten of in een andere combinatie van professionals die het meest passend is bij het proces.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat een overeenkomst van opdracht of dienstverlening is.